Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök:

 

„10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

„11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen

a) a gazdasági teljesítőképességet;

b) a lakosságszámot;

c) a közigazgatási terület nagyságát.

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt

a) a lakossági igények indokolják;

b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;

c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül

képes ellátni.”

 

13. § (1)A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8.gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a.szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

011130             Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220             Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320             Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350             Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

031030             Közterület rendjének fenntartása

041231             Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232             Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233             Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237             Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130             Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220             Erdőgazdálkodás

045120             Út, autópálya építése

045160             Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030             Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

062020             Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010             Közvilágítás

066020             Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111             Háziorvosi alapellátás

072311             Fogorvosi alapellátás

074031             Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032             Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040             Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044             Könyvtári szolgáltatások

082091             Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092             Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037             Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 

Önként vállalt feladatok:

 

TEÁOR

0111  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0146  Sertéstenyésztés

1071  Kenyér; friss pékáru gyártása

5610  Éttermi, mozgó vendéglátás

5629  Egyéb vendéglátás

6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8413  Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

9603  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Az önként vállalt feladatokat alaptevékenységként látja el az önkormányzat, nem vállalkozásban. Ezek nem lehetnek veszteségesek, és nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.

A fenti TEÁOR-számú tevékenységek a következőket takarják: a közmunkaprogram mezőgazdasági programelemében előállított termékeket, azok értékesítését; a vendéglátás a konyhán előállított, megfőzött ételeket (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozók és külsősök étkeztetése); a kenyér és pékárú gyártása a Kevermesi Pékség tevékenységéhez kapcsolódik; az ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása; üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése pályázati források megszerzését célozza; temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás pedig a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódik.